BÉOWULF (překlad Jan Čermák)

Z mokřin vybředl      a pod mlžnými srázy

Grendel se bral,    nes Boží hněv:

zlotřile zamýšlel     v znamenité síni

znovu lapit      některého z lidí.

Pod mračny mířil     tam, kde medovina

zurčela v číše,    k dvoraně zdobené

planoucím zlatem.     Nikoli ponejprv

chystal se hledat    Hróðgárův dům,

leč dřív ani později      potkat jej neměla

lítější sudba     ani síně stráž!

Vzápětí bojovník,     jenž nepoznal blaha,

dorazil k dvoraně.   Dveře ve veřejích

žárem tvrzených     vráz se rozlétly:

rukama zlovolně    rozrazil bránu

dusil se vztekem.      Soptící vrah

pramálo váhal,     když vydal se napříč

po pestré podlaze.    Škaredý přísvit

požáru podobný,      planul mu v očích.

 

ÚKOLY:

1) Určete literární druh, formu a žánr ukázky.

2) Charakterizujte prostor ukázky (= kde se ukázka odehrává)?

3) Co se z ukázky dozvíme o Grendelovi?

4) Kdo Grendela očekává?

5) Vypište místo, ze kterého poznáme, že Grendel útočil na hodovní síň již v minulosti.

6) Vyberte si jeden verš a popište na něm 2 vlastnosti starého anglosaského verše.

7) Vypište z textu alespoň tři příklady aliterace.

8) "Bojovník, jenž nepoznal blaha" je opisné označení Grendela. Najděte v ukázce další opisné označení Grendela.

            9) Vypište z ukázky příklad přirovnání.

10) Vypište z ukázky příklad elize.

11) Jak si vykládáte výraz "nes Boží hněv"?

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL NAVÍC: Nakreslete Grendela.