INFORMACE

Přehled různých literárních soutěží pro rok 2019

Cena Maxe Broda (literární soutěž).

Soutěž o nejlepší životopis (akce portálu Profesia, hlavní cena 5000 Kč)

 

DOMÁCÍ ÚKOL

---

 

TESTY

Pokud má někdo průměr blízký hranici mezi dvěma známkami, může do středy 19. 6. získat jedničku známku za recitaci.

Jednička v hodnotě 3 - 1 sonet dle vlastního výběru (např. zde, zde, zde, zde nebo zde)

Jednička v hodnotě 5 - báseň o rozsahu alespoň 20 veršů dle vlastního výběru, ale ne začátek Máje nebo něco z Kytice

Jednička v hodnotě 8 - báseň Vodník z Erbenovy Kytice

OSTATNÍ

 

PŘEDSTAVENÍ KNIHY

Datum: od 25. 2. 2019, každou hodinu jeden student

Hodnota: 5

Obsah: Student si vybere jednu knihu z maturitního seznamu. Z této knihy si student vybere ukázku, kterou svým spolužákům promítne a přečte. Poté student knihu na základě ukázky představí podle maturitní osnovy.

Pokud bude mít student výstup připravený písemně, odevzdá student tuto přípravu (nebo ji pošle emailem) vyučujícímu. V případě, že bude celý výstup nebo jeho část odněkud opsána či zkopírována, dostane student z výstupu pětku v hodnotě 10 plus další pětku v hodnotě 10 za podvádění.

 

UČEBNICE:

SOCHROVÁ MARIE. Čítanka I. k literatuře v kostce pro střední školy.

TINKOVÁ EVA, KUČEROVÁ LENKA, HLADÍKOVÁ HELENA, VLÁŠKOVÁ JANA: Gramatická cvičení z češtiny - zadání.

 

STARÉ TESTY

FUNKČNÍ STYLY, SLOHOVÉ POSTUPY, OBECNÁ ČEŠTINA

Datum: 7. 6. 2019

Hodnota: 2

 

RENESANCE

Datum: 10. 6. 2019

Hodnota: 8

Obsah: charakterizace období renesance, popis petrarcovského a shakespearovského sonetu, popis villonské balady, charakterizace následujících autorů a děl: Dante Alighieri - Božská komedie; Giovanni Boccaccio - Dekameron; Francesco Petrarca - Sonety Lauře; François Villon - Velký testament; Michel de Montaigne - Eseje; François Rabelais - Gargantua a Pantagruel; Geoffrey Chaucer - Povídky canterburské; William Shakespeare - HamletMacbethOthelloRomeo a Julie, Král LearSen noci svatojánské, Kupec benátský; Miguel de Cervantes y Saavedra - Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha; Erasmus Rotterdamský - Chvála bláznovství; Niccolò Machiavelli - Vladař; Marco Polo - Milion. Vysvětlení následujících pojmů: blankvers, quijotismus, renesance, humanismus, reformace. Charakteristika následujících Shakespearových postav: Hamlet, Ofélie, Polonius, Claudius, Gertruda, Laertes (Hamlet); Lear, Kordélie, Regan + Goneril, Edmund, Edgar (Král Lear); Othello, Jago, Desdemona (Othello); Romeo a Julie (Romeo a Julie); Macbeth, Lady Macbeth (Macbeth); Falstaff.

 

TEST Z ČETBY

Datum: 31. 5. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

- Vladimir Nabokov: Lolita

- Franz Kafka: Proces

- Jane Austenová: Pýcha a předsudek

 

SLOH (DOMÁCÍ)

Obsah: Popis nebo charakteristika. Vyberte si jedno z následujících témat.

    A) Popis mého pokoje.

    B) Popis obrazu (popisovaný obraz pošlete před odevzdáním jako přílohu na sgdusek@sgagy.cz).

    C) Charakteristika člověka, kterého znám.

Hodnota: 3

Zásady psaní popisu a charakteristiky naleznete zde..

Deadline: 24. 5. 2019

 
INTERPUNKCE

Datum: 12. 4. 2019

Hodnota: 2

 

TEST Z ČETBY

Datum: 23. 4. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

- William Shakespeare: Romeo a Julie (překlad M. Hilského nebo J. Joska)

- William Shakespeare: Macbeth (překlad M. Hilského nebo J. Joska)

- William Shakespeare: Othello (překlad M. Hilského nebo J. Joska)

 

STŘEDOVĚK

Datum: 3. 4. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Očekává se, že student:

- charakterizuje středověk jakožto období (doba trvání, uspořádání společnosti atd.),

- charakterizuje středověkou literaturu všeoběcně (charakter, typické žánry, typická témata atd.),

- charakterizuje stručně středověkou islámskou literaturu a vyjmenuje alespoň 2 středověké islámské učence,

- charakterizuje poezii okcitánských trubadúrů (dvorskou lyriku),

- charakterizuje cyrilometodějskou misii na Velké Moravě,

- charakterizuje literaturu husitského období,

- charakterizuje následující literární díla a autory v rozsahu probraném v hodině: Béowufl, Píseň o Rolandovi, Píseň o Nibelunzích, Píseň o Cidovi, Slovo o pluku Igorově, Edda, Omar Chajjám - Robáijját, Proglas, Život Konstantinův, Život Metodějův, Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, vévodo české země, Kristiánova legenda, Kosmova kronika, Dalimilova kronika, Alexandreida, Píseň o svaté Kateřině, Mastičkář, Podkoní a žák, Oráč z Čech (Der Ackermann aus Böhmen), Tkadleček, Vita Caroli, Jan Hus - Postila, De ortographia Bohemica, Petr Chelčický - O trojiem lidu řeč, Sieť viery pravé, O boji duchovním.

 

SLOH (DOMÁCÍ)

Obsah: Osobní dopis. Vyberte si jedno z následujících témat.

    A) Dopis sám / sama sobě z budoucnosti.

    B) Dopis slavné historické osobnosti.

    C) Dopis z letního tábora kamarádovi.

Hodnota: 3

Nezapomeňte na formální úpravu dopisu. Pravidla a příklad naleznete zde.

Deadline: 22. 3. 2019

 

ANTIKA

Datum: 26. 2. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Očekává se, že student:

- charakterizuje kulturu starověkého Řecka,

- charakterizuje řeckou tragédii, popíše její kompozici a zásadu tří jednot,

- charakterizuje následující autory a díla (v rozsahu probraném v hodině): Homér - Ílias a Odyssea, Sapfo, Ezop, Aischylos - Oresteia, Sofokles - Král Oidipus, Antigona, Euripidés - Médeia, Aristofanés - Lysistrata, Hérodotos - Dějiny, Thúkýdides - Dějiny peloponésské války, Xenofón - Anabáze, Sokratés, Platón - Ústava, Aristoteles - Poetika, Plútarchos - Životopisy slavných Řeků a Římanů, Vergilius - Aeneis, Ovidius - Proměny, Umění milovat, Žalozpěvy, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius - Hovory k sobě, Suetonius - Životopisy dvanácti císařů, Petronius - Satyrikon, Apuleius - Zlatý osel,

- stručně charakterizuje následující řecké bohy, u prvních osmi uvede i jejich římské protějšky: Zeus, Héra, Afrodíta, Athéna, Poseidón, Hádes, Hermes, Áres, Artemis, Héfaistos, Apollón, Dionýsos, Persefona,

- stručně převypráví následující řecké mýty: Daidalos a Ikaros, Faëthon, Narkissos a Echó, Orfeus a Eurydiké, Niobé, Filemón a Baukis, Pygmalion,

- charakterizuje následující postavy z Íliady a Odyssey: Odysseus, Achilles, Patroklos, Hektor, Meneláos, Agamemnón, Paris, Helena, Priamos, Pénelopé, Télemachos, Polyfémos, Kirké, Skylla a Charybda, Nausikaá, Kalypsó,

- vysvětlí následující pojmy: polis, hybris, tragický pohled na život, hexametr, katabáze, Delfy, katarze, ideje (podle Platóna), sokratovská metoda.

 

TEST Z ČETBY

Datum: 13. 3. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

Karel Hynek Mácha: Máj

Vítězslav Nezval: Edison

Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin

 

TEST Z ČETBY

Datum: 19. 2. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye

Sofokles: Král Oidipus

Euripides: Médeia

 

PRAVOPIS A GRAMATIKA

Datum: 8. 2. 2019

Hodnota: 2

Obsah: Pravopisné jevy z tohoto videa. Psaní přejatých slov z tohoto a tohoto cvičení. Koncovky podstatných a přídavných jmen podle stran 36 a 37 v učebnici. Určování slovních druhů. Podstatní jména pomnožná, hromadná a látková.

 

TEST Z ČETBY

Datum: 15. 1. 2019

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

Robert Louis Stevenson: Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda

Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži

Charlotte Brontëová: Jana Eyrová

SLOH

Datum: 14. 12. 2018

Hodnota: 5

Obsah: vypravování, téma bude - stejně jako v maturitním testu - upřesněno až v den psaní práce.

 

PRAVOPIS

Datum: 7. 12. 2018

Hodnota: 2

Obsah:

- psaní i, í, y, ý ve slovech ze cvičení z učebnice na s. 14 a 15

- psaní velkých písmen podle tohoto videa

 

TEST Z ČETBY

Datum: 3. 12. 2018

Hodnota: 8

Obsah: Student si vybere jednu z následujících knih a její přečtení prokáže zodpovězením podrobných otázek týkajících se jejího obsahu:

 

Václav Havel: Zahradní slavnost

Henrik Ibsen: Nora

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor

 

STAROVĚKÁ LITERATURA, ZEJMÉNA BIBLE
 

- Mezopotámie, Indie, Egypt, Čína - podle rozsahu výkladu

- Bible: seznam požadovaných znalosti zde

 

Datum: 28. 11. 2018

Hodnota: 6

 

SLOH

Datum: do 19. 11. 2018, domácí

Hodnota: 3

Útvar a téma: vypravování, převyprávění jedné z následujících pohádek v ich-formě: Popelka, Sněhurka, O perníkové chaloupce.

Rozsah: 250 slov a více (raději více)

Při kontrole pravopisu doporučuji použít Internetovou jazykovou příručku.

Podrobnější informace o psaní slohů naleznete zde.

 

PRAVOPIS A GRAMATIKA

Datum: 2. 11. 2018

Hodnota: 2

Obsah: psaní u / ú / ů (vysvětlení a procvičování zde a zde) a pravopisné a gramatické jevy z tohoto videa.

 

TROPY A FIGURY, RYTMUS A RÝM

Datum: 17. 10. 2018

Hodnota: 5

Obsah: Určování tropů a figur (přehled zde, interaktivní testy zde). V testu budou jen ty tropy a figury, které byly probrány v hodinách. Určování druhů rýmu (sdružený, obkročný, střídavý, přerývaný, vnitřní, asonance). Určování metra (daktyl, jamb, trochej, daktylotrochej) jako bonusová otázka.

 

PRAVOPIS A GRAMATIKA

Datum: 19. 10. 2018

Hodnota: 2

Obsah: psaní n/nn (k procvičování využijte test 1test 2test 3test 4test 5test 6) a pravopisné a gramatické jevy z následujícího videa: https://www.youtube.com/watch?v=U5NpSMLCYZU

 

STARÉ ÚKOLY

GEOFFREY CHAUCER - UGOLINO

Text zde

Kvíz zde

Deadline: 14. 6. 2019

 

 
Odyssea - četba ukázky
 
1. Stáhněte si text Odyssey zde.
2. Jděte na s. 206, kde začíná 11. zpěv (dole).
3. Přečtěte tento zpěv od s. 206 do s. 215 (do věty "Takto jsme oba dva tam mluvili spolu.")
4. Vypracujte následující rozbor.
 
OVIDIUS - PROMĚNY
 
Přečtěte si mýtus o Pygmaliónovi zde a zde. Poté vyplňte následující kvíz.
 
Deadline: 15. 2. 2019, 23:00
 
BÉOWULF
 
Přečtěte si ukázku z Béowulfa. Poté vyplňte následující kvíz.
 
Deadline: 22. 2. 2019, 23:00
 
OMAR CHAJJÁM
 
Přečtěte si ukázky z Robáijjátu od Omara Chajjáma. Poté vyplňte následující kvíz.
 
Deadline: 1. 3. 2019, 23:00
 
 
KOSMOVA KRONIKA
 
Přečtěte si ukázku z Kosmovy kroniky. Poté odpovězte na následující otázky.
 
Deadline: 5. 4. 2019, 23:00