AKTUÁLNÍ TESTY A ÚKOLY

Zadání didaktického testu zde

Řešení (podle pana učitele Duška, nikoliv oficiální) ZDE

(úloha 4.4 opravena, úloha 25 doplněna)

 

Dobrovolné kvízy k didaktickému testu a ústní zkoušce

Funkční styly (10 úloh)

Slohové postupy (10 úloh)

Typy promluv (10 úloh)

 

Interaktivní didaktické testy 1 až 6

 

Další interaktivní testy

 

Pravopisná a gramatická cvičení pro zlepšení známky z druhého testu

Každý test obsahuje 50 úloh se dvěma možnostmi. Aby se vypracování testu počítalo, je nutné mít úspěšnost alespoň 80 %. Po vypracování testu se zobrazí správné odpovědi, v případě nižší úspěšnosti je tedy možné snadno udělat test znovu a požadovanou hranici překonat (případně to zkusit potřetí, počtvrté atd.).

 

O JEDEN STUPEŇ

Test 1 (s, z, vz / n, nn)

Test 2 (u, ú / ě, ně / psaní slov přejatých / části těla a číslovky)

Test 3 (velká písmena)

Test 4 (předložka, nebo příslovce? / předložka, nebo podstatné jméno? / částice, nebo spojka?)

Test 5 (pomnožná x hromadná / jí x ji, mojí x moji, naší x naši / bychom atd. / y, ý, i, í / zeměpisná přídavná jména)

Test 6 (vedlejší věty)

Test 7 (poměry mezi větami, čárka před a)

Test 8 (větné členy)

O DVA STUPNĚ

Test 9 (pravopis)

Test 10 (cizí slova - význam)

Test 11 (interpunkce)

Test 12 (odvozeniny sloves být a bít / s, z, vz)

Test 13 (sebou x s sebou / spřežky)

Test 14 (nepravidelnosti větné stavby, druhy zájmen)

Test 15 (různé oblasti gramatiky a pravopisu)

Test 16 (jazykovědná terminologie)

 

Sloh

Podzim 2013 (kromě zadání 10, to již bylo v předešlém slohu)

Do 5. 4. 2018

 

 Rozbor neuměleckého textu - přehled funkčních stylů atd. 

 

OBSAH PRAVOPISNÉHO A GRAMATICKÉHO TESTU

- psaní velkých a malých písmen

- n, nn

- u, ů, u

- i, í, y, ý

- slovní druhy

- mluvnické kategorie sloves, podstatných jmen a přídavných jmen (včetně vzoru)

- způsoby tvoření slov

- druhy vedlejších vět

- větné členy

- významové poměry mezi souřadně spojenými větami

Představení přečtené knihy

Termín: jeden student za hodinu, podle abecedy

Hodnota známky: 3

Délka trvání: 10 minut (tolerance 2 minuty)

 

Představení libovolné knihy podle prvních čtyř částí maturitní osnovy (k dispozici zde). Student si k představení vybere úryvek z knihy v takovém rozsahu, aby ho bylo lze umístit na jeden powerpointový slide písmem min. velikosti 20. Takovouto powerpointovou presentaci o jednom slidu student vytvoří, na začátku svého výstupu promítne a text přečte. Svůj rozbor založí na tomto úryvku. Tento výstup nahrazuje v tomto pololetí zkoušení.

 

 

Testy

1) 12. 2. Světová literatura po druhé světové válce, hodnota známky 5 ZÁPISKY Z HODIN ZDE

2) 23. 2. Jazykovědný test, hodnota známky 2, možnost (v případě pětky nutnost) známku opravit vypracováním cvičení na www.pravopisne.cz. Obsah testu bude upřesněn.

3) 8. 3. Rozbor neuměleckého textu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary, vrstvy češtiny (obecná čeština, nářečí, slang atd.), zabarvená slova (archaismy, neologismy, hanlivá slova atd.) - hodnota známky 5

4) 12. 3. Tropy a figury - určování, hodnota známky 5 PŘEHLED ZDE

5) 20. 3. Test - literární epochy a směry, literární žánry - hodnota známky 5 PŘEHLED ZDE

6) 23. 3. Jazykovědný test, hodnota známky 2, možnost (v případě pětky nutnost) známku opravit vypracováním cvičení na www.pravopisne.cz. Obsah testu bude upřesněn.

7) 26. 3. Česká literatura po druhé světové válce, hodnota známky 5 ZÁPISKY Z HODIN ZDE

8) 16. 4. Vybraní autoři a díla 1-186, hodnota známky 7 SEZNAM ZDE

 

Slohy

Jeden domácí sloh: do 2. 3. Jedno ze zadání zde. Podmínky jako u maturitní zkoušky.

Jeden sloh psaný ve škole: Některý pátek, datum bude upřesněno. Jedno z minulých maturitních zadání - bude upřesněno.

 

Hodnota známky ze slohů bude 3 jako obvykle. Zároveň ale každému studentovi spočítám průměr bez slohu a pokud tento průměr bude 4,5 a horší, bude jeho výsledná známka 5, neboť v minulých letech několik studentů nepropadlo jen díky známkám ze slohu.Toto by mělo přinutit tyto studenty, aby se na maturitní zkoušku alespoň minimálně připravili, nebo aby propadli.

Pokud si chcete ještě více procvičit psaní nějakého slohového útvaru nebo psaní na nějaké téma, napište svůj sloh a přineste ho, určitě vám ho opravím.

 

Domácí úkoly

Následující pracovní listy si vytiskněte a v uvedený den přineste vyplněné a podepsané do školy. Vypracujte též zadaná cvičení v pracovním sešitě. Za každý vypracovaný list + úlohy v pracovním sešitě dostane student jedničku v hodnotě 1, pokud budou vypracovány v uvedený den nebo dříve.

 

18. 1. PRACOVNÍ LIST 1

1. 2. PRACOVNÍ LIST 2

22. 2. PRACOVNÍ LIST 3

15. 3. PRACOVNÍ LIST 4