JAN ZÁBRANA - dva sonety

Technický rozvoj                               Třicet

 
Tu nejistotu zahlédneš                        Už nikdy nebudem tak šťastní...
u starců, stařen: v jejich tupém            No jo Tak dobře Co má bejt
zmatku, když vystupují vstupem          Co bude z našich starých básní? 
a mají v očích: "Co mi chceš?"            Bude z nich do jitrnic prejt
 
Svět svírá je jak batyskaf,                   Co bude se starými dluhy?
jak pod vodou zkoušejí styly,              Přijdou si pro ně? Oželí je?
které už všechny jednou byly,             Budou z nich popěvky a stuhy
vždy svolní rozbít první stav...              Traumata jedné Ofélie
 
Je dosud letadla a zdviže                   Nebo už budem navždy němí
nezbavily pozemské tíže...                 mít škrkavku nad hrncem škvarků
Pro ně smrt ukončí ten spor               a rozpíchaní injekcemi
 
dřív, než se z rekreačních chat            budem se těšit z drobných dárků?
stanou kulisy do dramat                    ... Míč dětství, vyhozený v parku,
- tak vhodné jako Elsinor.                  ne, ten míč dosud nedopadl k zemi...
 
                                                       The ball I threw while playing in the park
                                                       Has not yet touched the ground...
                                                                                            (Dylan Thomas)
 
Zdroj: ZÁBRANA J. Stránky z deníku. BB art: Praha, 2001. 
 
Úkoly:
1) Na kterou Shakespearovu hru oba sonety narážejí? Vypište verše, které to dokazují a zkuste tyto aluze (= narážky) vysvětlit.
2) Napište rýmové schéma každého sonetu. Mají blíže k shakespearovskému, nebo k petrarkovskému sonetu?
3) Vypište z každého sonetu dva příklady aposiopese.
4) Vypište z prvního sonetu tři přirovnání.
5) Vypište z prvního sonetu tři personifikace.
6) Vypište z prvního sonetu čtyři slova nebo slovní spojení, která dokazují, že sonet byl napsán v "moderní době".
7) Proč se podle vás druhý sonet jmenuje "Třicet"? Co toto číslo patrně znamená?
8) Proč jsou některé části druhého sonetu psány kurzívou? (Otázka se netýká anglických veršů citovaných na konci.)
9) Vypište z druhého sonetu dva příklady nespisovného jazyka.
10) Vypište z druhého sonetu verš, který obsahuje dvě podobně znějící, ale významově rozdílná slova. Jsou tato slovo eufonická, nebo kakofonická? 
11) Vypište ze čtvrté sloky druhého sonetu metaforu.
12) Vypište z obou sonetů a) jeden originální, nezvyklý rým b) jeden běžný, obvyklý rým.
13) Vypište z prvního sonetu enjambment.
14) Zkuste určit téma každého sonetu. Mají oba sonety něco společného? Mají něco společného i se Shakespearovým dvanáctým sonetem?
15) Který sonet se vám zdá osobnější? Zkuste doložit.
16) Vypište z každého sonetu pasáž, která se vám nejvíc líbí.
 
 
Dobrovolný úkol navíc:
Vysvětlete, proč je v citovaném úryvku z Dylana Thomase důležité použití minulého času v prvním a předpřítomného času ve druhém verši.