ROBÁIJJÁT - OMAR CHAJJÁM (překlad Eva Štolbová)

19

Což vína džbán si hanu zaslouží?

Jen nalej si a pij, jak srdce zatouží.

Na další pouti hrnčíř, jenž už čeká,

z tvého i mého prachu džbán zas vykrouží.

 

100

Osud nás všechny nelítostně zničí,

na život tvůj i můj už léčku líčí –

usedni v zeleni, pij víno průzračné,

než z naší hlíny zeleň zase vzklíčí.

 

Úkoly:

1) Jaké rýmové schéma mají všechna zde uvedená čtyřverší? (K záznamu použijte velká tiskací písmena.)

2) Vypište z ukázek řečnickou otázku.

3) Vypište z každé ukázky jeden příklad inverze (neobvyklého nebo méně obvyklého slovosledu) týkající se podstatného jména a jeho přívlastku (v první ukázce neshodného, v druhé shodného).

4) Vypište z první ukázky dvě slova odvozená stejnou předponou. Na kterém místě ve verši jsou použita? Ovlivňuje to nějak zvukovou stránku básně?

         5) Které slovo se ve stém čtyřverší opakuje? Proč je použito dvakrát?

         6) Pokud by nebylo třeba dodržet počet slabik, které slovo byste vynechali v prvním verši stého čtyřverší? Proč?

7) Devatenácté a sté čtyřverší vyjadřují pomíjivost člověka dvěma různými obrazy. Jaké obrazy to jsou? Který se vám zdá lepší a proč?

8) Zkuste odhalit alespoň dvě další podobnosti mezi devatenáctým a stým čtyřverším (nápověda: podívejte se na slovesa v rozkazovacím způsobu a na přivlastňovací zájmena).

9) Který citát ze Starého zákona by mohl sloužit jako komentář k poslednímu verši devatenáctého i stého čtyřverší? (Vzpomeňte si, z čeho byl podle Bible stvořen člověk.)

10) Jaké motivy jsou podle těchto ukázek pro poezii Omara Chajjáma typické?

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL NAVÍC:

Napište jedno nebo více čtyřverší v Chajjámově duchu (může jít i o parodii).