BAUDELAIRE

Texty:

Semper eadem (Květy zla)

O jedné hodině zrána (Malé básně v próze)

 

Úkoly:

SEMPER EADEM

1) Vyhledejte český překlad latinského názvu básně.

2) O jaký druh básně se jedná?

3) Vypište z básně 2 přirovnání.

4) Vypište z básně 2 metafory.

5) Vypište z básně 2 personifikace.

6) Vypište z básně synestézii.

7) Vypište z básně epizeuxis.

8) Vypište z básně alespoň jeden archaismus.

9) Vypište z básně epiteton, které je zároveň neologismem.

10) Ze třetí strofy (sloky) vypište kontrast.

11) Je slovo "úskalí" ve druhém řádku básně použito metaforicky, nebo doslovně?

12) V druhé strofě (sloce) vyhledejte slovo, jež je synonymem nějakého slova z první strofy.

13) Jaký je podle vás věk lyrického subjektu (toho, kdo v básni promlouvá) a jaký je věk jím oslovované ženy? Uveďte konkrétní místa v básni, na nichž se vaše odpověď zakládá.

14) Jaké je téma básně? Jaké výrazné motivy se v básni objevují? Jak si vysvětlujete její název?

15) Napište své další postřehy k básni.

 

O JEDNÉ HODINĚ ZRÁNA

1) Je tento text epický, nebo lyrický?

2) Charakterizujte vypravěče textu. Jaký obraz sebe sama se snaží vytvořit?

3) Jak vypravěč vnímá lidi, s nimiž se během dne setkal?

4) Jakým typem vět začínají první, druhý a třetí odstavec?

5) Z druhého odstavce vypište metaforu.

6) Vypište z textu dva příklady parenteze.

7) O co básníka požádala "lehkomyslnice", kterou během dne navštívil? V čem je tato žádost paradoxní? K čemu mezi nimi během návštěvy patrně došlo?

8) Vypište z textu alespoň 1 další paradox.

9) K jakému žánru je možné zařadit úplný závěr textu?

10) Napište své další postřehy k textu.