RÝNSKÁ PODZIMNÍ - GUILLAUME APOLLINAIRE (překlad Karel Čapek)

Text zde

 

Úkoly:

1) Jaké je téma básně? Jaké výrazné motivy se v básni vyskytují?

2) Jaká je atmosféra básně? Vypište verše, které vaši odpověď dokládají.

3) Vypište 2 citoslovce. Které z nich má poněkud nestandardní podobu?

4) Vypište několik za sebou jdoucích apostrof.

5) Do které země je báseň situována? Napište alespoň 2 indicie, podle kterých to můžeme poznat.

6) Vypište z prvních 3 slok alespoň jednu enumeraci.

7) Vypište asonanci.

8) Vypište nějakou metaforu.

9) Vypište verš, ve kterém je ve slučovacím poměru spojen výraz doslovný s výrazem metaforickým.

10) Vypište nějaký bizarní, groteskní obraz.

11) Vypište epizeuxis.

12) Název básně je elipsa. Doplňte do něj "chybějící" slovo.

13) Jaký význam má enumerace mrtvých v předpředposlední a předposlední sloce?

14) Vypište alespoň dvě knižní slova či archaismy.

15) Vypište verš obsahující kontrast.

16) Vypište aliteraci.

17) Napište své další postřehy k básni.