JOHN KEATS (překlad Hana Žantovská)

 

To Autumn                                                                   Podzimu

Season of mists and mellow fruitfulness,                          Ty čase mlh, ty dobo plodů zralých,
Close bosom-friend of the maturing sun;                           příteli slunce, jehož den se krátí,
Conspiring with him how to load and bless                        s ním spiknul ses, jak hrozny šťávou nalít,
With fruit the vines that round the thatch-eves run;             kde réva k doškům pne se přes okapy.
To bend with apples the moss’d cottage-trees,                  Jablka větve štěpům sehnout velí,
And fill all fruit with ripeness to the core;                           k jadřincům zralá, co jich jen má sad.
To swell the gourd, and plump the hazel shells                  Nadýmáš dýně, jádrem kulatíš
With a sweet kernel; to set budding more,                        kdejaký oříšek a do poupat.
And still more, later flowers for the bees,                          vyháníš pozdní květy, aniž včely
Until they think warm days will never cease,                     pochopí, že už by se loučit měly,
For Summer has o’er-brimm’d their clammy cells.             vždyť zlato v plástvích stoupá výš a výš.

 

Who hath not seen thee oft amid thy store?                      Jak často chodec náhle pozná tě,
Sometimes whoever seeks abroad may find                      když střežit úrodu tě unaví.
Thee sitting careless on a granary floor,                            Zemdlený sedíš tiše na mlatě,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;                         vlasy ti čechrá vítr pálavý.
Or on a half-reap’d furrow sound asleep,                           Pak v brázdě spánkem zaskočit se dáš,
Drows’d with the fume of poppies, while thy hook              když vůní z makovic ti zmámil skráně,
Spares the next swath and all its twined flowers:              tvůj srp teď náhle stébla šetřit chce.
And sometimes like a gleaner thou dost keep                  Jindy zas přes potok jak paběrkář
Steady thy laden head across a brook;                            přenášíš klasy v poli posbírané,
Or by a cyder-press, with patient look,                             u lisu stojíš, hledíš zadumaně,
Thou watchest the last oozings hours by hours.                jak zvolna prýští kapka po kapce.


Where are the songs of Spring? Ay, where are they?          Kde písně jara jsou? Ach kde jsou jen?
Think not of them, thou hast thy music too,                       Nemysli na ně, vždyť svou hudbu máš,
While barred clouds bloom the soft-dying day,                   když mezi prsty oblak mroucí den
And touch the stubble plains with rosy hue;                       do strnišť seje zrůžovělou zář.
Then in a wailful choir the small gnats mourn                     U řeky pod jívami naříkat
Among the river sallows, borne aloft                                  komáři začnou, větrem zvedáni,
Or sinking as the light wind lives or dies;                           jen utichne, zas k zemi snést se mohou.
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;                Z kopců se hlásí bekot ovčích stád
Hedge-crickets sing; and now with treble soft                    a z křovin cvrček. Lehkým trylkem zní
The red-breast whistles from a garden-croft;                       ze zahrad červenčino hvízdání.
And gathering swallows twitter in the skies.                       Vlaštovky švitoří až pod oblohou.

 

Úkoly:

 

I. STROFA (SLOKA)

1) Jakou figurou první sloka začíná?

2) Jakými opisnými pojmenováními je podzim na začátku básně označen?

3) Jaké projevy podzimu jsou v této sloce zmíněny?

4) Podívejte se na personifikaci včel. Co tato personifikace do básně vnáší?

 

II. STROFA (SLOKA)

1) Jakou figurou druhá sloka začíná?

2) Vypište z prvních čtyř veršů neobvyklé epiteton.

3) Jaké projevy podzimu jsou v této sloce zmíněny?

4) Vypište z druhé sloky nejneobvyklejší podstatné jméno.

5) V posledním verši anglického textu se vyskytuje figura zvaná onomatopoeia. Pamatujete si ještě, v čem tato figura spočívá?

 

III. STROFA (SLOKA)

1) Jakou figurou začíná tato sloka? Jaká figura je v jejím druhém verši?

2) Vypište z této sloky kontrast k celkovému tématu básně.

3) Jaké projevy podzimu jsou zmíněny ve třetí sloce?

4) Podívejte se na předložky místa v poslední sloce překladu a originálu. Vidíte nějaký zásadní rozdíl?

 

 

CELÁ BÁSEŇ

1) O jaký druh básně (žánr) se jedná? Jaký je pohled na podzim v této básni?

2) Jaký jiný pohled na podzim je možný? (V poezii se velmi často vyskytuje.)