TORQUATO TASSO - SONET (překlad Jan Vladislav)

 

Text:

 

Viděl jsem vázat květy do kytice

u řeky tu, již ctím jak nikdo snad;

a u nohou jich v trávě měla více,

nežli jich mohla ruka natrhat.

 

Ve zlatých vlnách spadaly jí vlasy,

z nichž Láska splétá na tisíce pout;

a její dech jak vánek tiše hasí

žár, jenž jí z očí nepřestává žhnout.

 

I zastavil se proud a vody v něm,

jako by sám chtěl stát se zrcadlem

pro její vlas a pohled strastiplný.

 

A zdálo se, že říká: "Ach, pojď blíž,

a pokud se mnou jenom spokojíš,

ozař svým krásným obrazem mé vlny."

 

ZDROJ: TASSO T. Lyrika. Praha: Mladá fronta, 1958. Překlad Jan Vladislav.

 

Úkoly:

1) Napište rýmové schéma ukázky.

2) O jaký typ sonetu se jedná?

3) Jaké je téma tohoto sonetu?

4) Vypište z prvního čtyřverší synekdochu.

5) Vypište ze sonetu alespoň dvě personifikace.

6) Vypište ze sonetu dvě přirovnání.

7) Vypište ze sonetu slovo složené (kompozitum).

8) Vypište ze sonetu alespoň jednu metaforu.

9) Vypište ze sonetu anaforu.

10) Vypište ze sonetu zájmeno, které se v něm vyskytuje dvakrát: jednou v ženském a jednou v mužském rodě (vypíšete tedy dvě slova).